TÜV SÜD Việt Nam là thành viên của Mạng lưới về dịch vụ hỗ trợ đóng gói của Amazon (APASS)