Phiếu đăng ký: Cập nhật tiêu chuẩn chống cháy dành cho đồ nội ngoại thất