Buổi chia sẻ trực tuyến: Tầm quan trọng của chất lượng và khả năng sử dụng sản phẩm (Phù hợp để sử dụng) cho các nhà bán lẻ / nhà sản xuất | Complimentary webinar: Importance of Quality and product usability (Fit-for-Use) for retailers/manufacture