Buổi chia sẻ trực tuyến: Tìm hiểu về Hệ thống Quản lý Thông tin Riêng tư ISO 27701:2019 – Phần mở rộng của ISO 27001 | Complimentary Webinar: Insights on ISO 27701:2019 Privacy Information Management System – An Extension to ISO 27001