Buổi chia sẻ trực tuyến: Tổng quan về Hệ thống Quản lý Cơ sở Vật chất ISO 41001:2018 | Complimentary Webinar: Overview of ISO 41001:2018 Facility Management Systems