Buổi chia sẻ trực tuyến:Tác động của COVID-19 đến sản xuất: Linh hoạt trong hoạt động để giảm thiểu sự gián đoạn với công nghiệp 4.0 | Webinar: Impact of COVID-19 on manufacturing: Flexible operations to minimise disruptions with Industry 4.0