Việt Nam: Thông tư 05/2019/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2019